baner

HomeĐăng ký đào tạo

Đăng ký đào tạo


1. Thông tin tổ chức

2. Nội dung yêu cầu của tổ chức

1. Đào tạo nhận thức cơ bản về hệ thống quản lý:

2. Đào tạo đánh giá viên nội bộ:

1. Thông tin tổ chức

(Phần đánh dấu * là thông tin yêu cầu phải có)

2. Nội dung yêu cầu của tổ chức

1. Đào tạo lý thuyết cơ bản:

2. Đào tạo đánh giá viên nội bộ: