Chương trình đào tạo


Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001

Mục tiêu khóa đào tạo Mục tiêu dành cho mọi cấp quản lý có liên quan và những người chịu trách nhiệm và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt cho người phụ trách việc thiết lập…


Khóa học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp học viên hiểu thêm về sự phù hợp hoặc không phù hợp của các…