baner

Home Đồ Chơi Trẻ Em

Đồ Chơi Trẻ Em


Các văn bản pháp luật có liên quan

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN
Hướng dẫn chứng nhận

Ở Việt Nam, hiện nay việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy đồ chơi trẻ em được thực hiện theo các phương thức sau:

  • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
  • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;