baner

Home ISO 50001

ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng


iso 50001

Hiện nay, 50% điện năng được tạo ra từ nguồn than và nhiên liệu hóa thạch, 85% phát thải khí nhà kính từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Trong vòng 25 năm tới, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 57%. Vì vậy việc quản lý năng lượng hiệu quả là vấn đề không chỉ mang tính cá nhân, tổ chức mà còn bao hàm cả sự tham gia của toàn xã hội. Năng lượng sẽ ngày càng trở thành một vấn đề thách thức và quan trọng trong tương lai.

Tiết kiệm năng lượng trực tiếp dẫn đến tiết kiệm các chi phí hoạt động cho tổ chức.Giảm tiêu dùng năng lượng cũng đồng thời dẫn tới giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp một cách tích cực đến việc bảo toàn các nguồn lực tự nhiên.

Một hệ thống quản lý năng lượng sẽ cho phép tổ chức, doanh nghiệp có được một phương thức tiếp cận có cấu trúc và tổng thể để cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp cải tiếu hiệu quả quản lý năng lượng và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm có tiềm năng.


iso 50001 system

Lợi ích Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:

  • Đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm
  • Phân cấp được các hoạt động sử dụng năng lượng để có thể tập trung được các nỗ lực tiết kiệm
  • Thiết lập được đường cơ sở năng lượng và giám sát các hoạt động
  • Xây dựng cơ chế động viên người lao động
energy-efficiency

Energy-27
  • Công cụ báo cáo hữu hiệu cho các bên liên quan
  • Bằng chứng về việc cam kết hướng tới phát triển bền vững
  • ISO 50001 có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác của tổ chức, doanh nghiệp như hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và môi trường.

Quy Trình Chứng Nhận ISO 50001 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet