baner

Home ISO 22000

ISO 22000 – Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm


ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

slide-2

Tiêu chuẩn ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và áp dụng các bước được ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế (Codex) xây dựng, kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết (PRPs).

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong vấn đề an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.


Quy Trình Chứng Nhận ISO 22000 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet